Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

azalia

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless vialaluna laluna

June 29 2015

azalia
Przybora/ by Martystka
Reposted byZoonk11mrymrumrukmjwaitingfortheguidezdzir
azalia
9955 939a 390
Przybora.
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia viaBeetlebum Beetlebum

June 28 2015

azalia
Jest nam dobrze. Chyba dobrze. Chyba nam.
— J.Podsiadło
Reposted fromawkwardx awkwardx viawrazliwa wrazliwa
azalia

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
azalia
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
azalia
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
azalia
5553 9697 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
azalia
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaAstralEmerald AstralEmerald
azalia
kończę się w twoich oczach
umiem być ciszą
kończę się w twoim śnie
— rafał wojaczek
azalia
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
azalia
3684 722d 390
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty

June 24 2015

5519 babb 390

Marilyn Monroe in The Seven Year Itch (1955) dir. Billy Wilder

azalia
6722 ecb4 390
Reposted fromniewinna niewinna viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2840 610d 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapumpkinsoup pumpkinsoup
azalia
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 23 2015

0995 338c 390
Reposted fromnilicia nilicia vialaluna laluna

June 21 2015

azalia
azalia
3264 887b 390
Reposted fromfrenzy frenzy viairmelin irmelin

June 20 2015

azalia
4185 726e 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl